پروژه ایران مال

پروژه ایران مال

تولید، تامین و اجرای پلی اوره جهت آببندی دریاچه مصنوعی پروژه ایران مال به مساحت ۳۴۵۰۰ متر مربع در سال ۱۳۹۶

صادرات به ترکیه

ارسال ترکیه

ارسال و صادرات انواع محصولات شیمی ساختمان و ژئوسنتتیک از جمله ژئوتکستایل و ژئوممبران به کشور ترکیه در سال های اخیر و استفاده از محصولات آرکا در پروژهای کشور همسایه

پروژه تونل اسلواکی

پروژه تونل اسلواکی

تامین و اجرای ورق ژئوتکستایل پروژه تونل اسلواکی جهت فیلتراسیون داخل تونلبه مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع در سال ۱۳۹۶

پروژه فرودگاه مهرآباد، تبریز و رامسر

تامین و اجرای مواد درز بندی باند پرواز فرودگاه مهرآباد به مقدار ۴۷۰۰۰ کیلوگرم در سال ۱۳۹۲ تامین و اجرای مواد درز بندی باند پرواز فرودگاه تبریز به مقدار ۵۵۰۰۰ کیلوگرم در سال ۱۳۹۳ تامین و اجرای مواد درز بندی باند پرواز فرودگاه رامسر به مقدار ۳۰۰۰۰ کیلوگرم در سال ۱۳۹۳

پروژه روگذر گلسار رشت

پروژه رو گذر گلسار رشت

تامین افزودنی نسل چهارم بتن سازه ای پل روگذر و ترمیم سطوح بتنی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۹۲

برج بانک پاسارگاد رشت

پروژه بانک پاسارگاد رشت

تامین و اجرای پوشش بنتونیتی GCL جهت آببندی فونداسیون برج بانک پاسارگاد رشت به مساحت ۳۱۰۰ متر مربع در سال ۱۳۹۰

پروژه برج ایرانیان رشت

پروژه برج ایرانیان رشت

تامین و اجرای پوشش بنتونیتی GCL جهت آببندی فونداسیون پروژه برج ایرانیان رشت به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع در سال ۱۳۹۰