phone icon

02128424311

Arka icon

مقالات ژئوسنتتیک و افزودنی های بتن

بهترین کفپوش صنعتی

بهترین انواع کفپوش های صنعتی کدامند؟ کفپوشهای صنعتی طیف گسترده ای دارند و دانستن اینکه کدام یک برای سازه شما مناسب است می تواند باعث صرفه جویی در هزینه و وقت شما شود. انتخاب نوع کفپوش صنعتی برای کف سازه به فاکتورهای زیادی بستگی دارد از جمله کاربردی بودن، هزینه و ظاهر آنها. مشاوره با یکی ازهمکاران ما در دپارتمان فنی آرکا به شما کمک می کند تا انتخاب مناسبی برای سازه خود داشته باشید. تلاش ما برای ارایه مناسب

ادامه مطلب »

ژئوتکستایل تحکیم بستر

ژئوتکستایل تحکیم بستر، به منظور اجراي خطوط راه هاي آسفالتي در يك منطقه جغرافيايي همواره شرايط ايده آل وجود ندارد و در بسياري از مواقع نياز به تصحيح وكار فراوان بر روي زمين هاي مورد نظر از جمله تثبيت خاك مي باشد. ژئوتکستایل میتواند یکی از راهکارها باشد. تفاوت شرايط جوي، شرايط جغرافيايي و از اين دسته همگي باعث مي شود كه شيوه اجرا مسيرها متفاوت باشد. يكي از مشكلات، اجراي بهينه ي خطوط راه هاي آسفالتي بر روي خاك

ادامه مطلب »
روان کننده بتن آرکا

ابر روان کننده دیرگیر بتن

ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کنندگی بالا و افزایش مقاومت شرح ابر روان کننده دیرگیر : ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP جهـت توليـد بتـن هـاى بسیار توانمنـد و بسـيار روان طراحـى و توليـد شـده و در جايـى كـه انتظـار حفـظ كارايـى طولانـى مـدت بتـن، كسـب مقاومـت زيـاد، عملكـرد مناسـب و دوام طولانـى مـد نظـر باشـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـى گيـرد. ايـن افزودنـى بـراى طـرح هـاى بتنـى كـه داراى حداقـل

ادامه مطلب »

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 براى توليد بتن هاى روان فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 كاهنــده شــديد آب بــر پايــه پلــى نفتاليــن مــى باشــد كــه بــا كاهــش قابــل ملاحظــه آب بتــن باعــث افزايــش چشـمگير مقاومـت آن، بخصـوص در سـنين اوليـه مـى شـود. ايـن افزودنـى بـا پخـش ذرات سـيمان و جلوگيـرى از تـوده شــدن مجــدد آنهــا، موجــب همگــن شــدن خميــر ســيمان در مخلــوط مــى شــود. از اينــرو ســطح مؤثــر ســيمان بــراى هيدراسـيون افزايـش مـى يابـد. بتـن حـاوى فوق روان

ادامه مطلب »

افزودنى کندگیر کننده

افزودنى کندگیر کننده ARKAFLOW R بـه منظـور ایجـاد کنـدگیـرى و تاخیـر در گیـرش اولیـه و نهایـى انـواع بتـن و مـلات هـاى پایـه سـیمانى بـه کار مـى رود. اسـتفاده از کنـدگیـر کننـده باعـث تاخیـر در کسـب مقاومـت هـاى کوتـاه مـدت مـى شـود ولـى تاثیر منفى در مقاومت هاى دراز مدت بتن ندارد. کاربرد و موارد استفاده افزودنى کندگیر کننده : در هنـگام حمـل و نقـل طولانـى بتن یـا نیـاز بـه کنتـرل زمـان گیـرش بتـن در قالـب هـاى لغزنـده و یـا بتـن ریـزى

ادامه مطلب »

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت شرح ابر روان کننده : ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 از نسل سوم بر پایه تکنولوژی پلی کربوکسیلات اتر می باشد. این فرآورده برای ساخت بتن با بیشترین کاهش نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت نهایی بالا در سنین اولیه با حفظ اسلامپ ، طراحی وتولید گردیده است. ARKAFLOW HP-601 فاقد یون کلر می باشد و برای بتن های مسلح

ادامه مطلب »

تهران

 تهران – بزرگراه رسالت بین16 متری اول و مجیدیه پلاک1107 طبقه دوم

 11 243 284 021 – 9340 472 0912

 info@arkatechnic.com

دفتر بین الملل

 1Canada Square, Canary Wharf, london E14 5DX 

 +4477 34 37 34 30

 info@arkatechnic.com