phone icon

89 211 263 021

log arka

تولیدات

روان کننده بتن آرکا

روان کننده دیرگیر بتن

روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کنندگی بالا و افزایش مقاومت ابر روان کننده دیرگیر : ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP جهـت توليـد بتـن هـاى بسیار توانمنـد و بسـيار روان طراحـى و توليـد شـده و در جايـى كـه انتظـار حفـظ كارايـى طولانـى مـدت بتـن، كسـب مقاومـت زيـاد، عملكـرد مناسـب و دوام طولانـى مـد نظـر باشـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـى گيـرد. ايـن افزودنـى بـراى طـرح هـاى بتنـى كـه داراى حداقـل نسـبت آب بـه سـيمان هسـتند و توليـد بتـن هـاى بـى نيـاز از لرزانـدن بسيار مناسب است . ARKAFLOW UHP فاقد يون كلر مى باشد و براى بتن هاى مسلح مضر نيست. اين افزودنى با انواع سيمان ها همخوانى دارد. کاربرد و موارد استفاده روان کننده: ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP بـا خاصيـت پخـش كنندگـى عالـى ذرات سـيمان و ممانعـت از

ادامه مطلب »

روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 براى توليد بتن هاى روان روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 كاهنــده شــديد آب بــر پايــه پلــى نفتاليــن مــى باشــد كــه بــا كاهــش قابــل ملاحظــه آب بتــن باعــث افزايــش چشـمگير مقاومـت آن، بخصـوص در سـنين اوليـه مـى شـود. ايـن افزودنـى بـا پخـش ذرات سـيمان و جلوگيـرى از تـوده شــدن مجــدد آنهــا، موجــب همگــن شــدن خميــر ســيمان در مخلــوط مــى شــود. از اينــرو ســطح مؤثــر ســيمان بــراى هيدراسـيون افزايـش مـى يابـد. بتـن حـاوى فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 در مقايسـه بـا بتـن بدون فـوق روان كننـده در كارايـى يكسـان از مقاومت اوليه و نهايى بيشترى برخوردار مى باشد. ARKAFLOW SP-301 فاقـد يـون كلـر مـى باشـد و بـراى بتـن هـاى مسـلح مضـر نيسـت. ايـن افزودنـى بـا انـواع سـيمان هـا قابـل استفاده مى باشد. کاربرد و موارد استفاده روان کننده بتن : فوق روان کننده بتن SP-301

ادامه مطلب »

افزودنى کندگیر کننده

افزودنى کندگیر کننده ARKAFLOW R بـه منظـور ایجـاد کنـدگیـرى و تاخیـر در گیـرش اولیـه و نهایـى انـواع بتـن و مـلات هـاى پایـه سـیمانى بـه کار مـى رود. اسـتفاده از کنـدگیـر کننـده باعـث تاخیـر در کسـب مقاومـت هـاى کوتـاه مـدت مـى شـود ولـى تاثیر منفى در مقاومت هاى دراز مدت بتن ندارد. کاربرد و موارد استفاده افزودنى کندگیر کننده : در هنـگام حمـل و نقـل طولانـى بتن یـا نیـاز بـه کنتـرل زمـان گیـرش بتـن در قالـب هـاى لغزنـده و یـا بتـن ریـزى در آب و هــواى گــرم، اســتفاده از ARKAFLOW R مــى توانــد مطابــق بــا نیــاز طــرح از گیــرش زود هنــگام بتــن جلوگیــرى نماید. این افزودنى به طور جداگانه به بتن اضافه مى شود و نبایستى آنرا با دیگر افزودنى ها مخلوط نمود. خصوصيات فيزيكي و شيميايي: رنگ مایع  بی رنگ انحلال به هر میزان در آب مقدار کلر صفر عدد قلیایی

ادامه مطلب »

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 از نسل سوم بر پایه تکنولوژی پلی کربوکسیلات اتر می باشد. این فرآورده برای ساخت بتن با بیشترین کاهش نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت نهایی بالا در سنین اولیه با حفظ اسلامپ ، طراحی وتولید گردیده است. ARKAFLOW HP-601 فاقد یون کلر می باشد و برای بتن های مسلح مضر نیست. این افزودنی با تمامی تیپ های سیمان سازگاری دارد. کاربرد و موارد استفاده ابر روان کننده بتن : ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 برای استفاده در انواع بتن از جمله بتن های خودمتراکم (SCC)، بتن ریزی در تراکم بالای میلگرد، بتن های پمپی ، بتن پیش ساخته ، بتن حاوی پوزولان، بتن های کف سازی ، بتن های صنعتی و … مناسب

ادامه مطلب »
الیاف پلی پروپیلن بتن

الیاف پلی پروپیلن بتن

الیاف پلی پروپیلن بتن چیست؟ الیاف پلی پروپیلن بتن FIBRES PP به عنوان افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی و گچی می باشد. مصرف این نوع الیاف باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی می شود. پلی پروپیلن هنگام مخلوط شدن باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بتن نمی شود و محیط قلیایی بتن را از بین می برد این نوع الیاف پلی پروپیلن با دو برش 12 و 18میلیمتر جهت مصارف بتن و با برش طولی 6 میلیمتر جهت ملات های گچی و نازک تولید می شود. تقویت مقاومت خمشی و کششی بتن در برابر ترک خوردگی کاربرد الیاف پلی پروپیلن: استفاده از الیاف پلی پروپیلن باعث تولید بتنی شکل پذیر می گردد. همچنین استفاده از این محصول باعث تولید بتنی با مقاومت ضربه ای و سایشی بالا می گردد.تولید بتن ضدحریق

ادامه مطلب »