phone icon

89 211 263 021

log arka

تولیدات

عایق رطوبت نانو

عایق رطوبتی نانو

عایق نانو: یکی از جدید ترین روش های عایق کاری، عایق رطوبتی نانو است. عایق رطوبتی نانو در انواع سطوح مانند استخر، پشت بام، دیوارهای جانبی، چاله آسانسور، سرویس بهداشتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. عایق رطوبتی نانو می تواند جایگزین مناسبی به جای قیرگونی و ایزوگام باشد و به جای روش های سنتی عایق کاری به کار رود. یکی از لازمه های مهم و اساسی هر ساختمان استفاده کردن از بهترین عایق ها است برای آن که در اثر عوامل جوی آسیب کمتری به ساختمان وارد شود. یکی از جدیدترین مصالح صنعت ساختمان عایق های نانو می باشد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. نانو چیست؟ به این که بتوانیم مواد و سیستم های به روز با کنترل مولکول و اتم های آن تولید کنیم و از خواصی که در سطوح آن ها وجود دارد

ادامه مطلب »

پاور ژل بتن

پاور ژل بتن چیست؟ یکی از جدید ترین افزودنی های بتن می باشد که در ترکیب این ماده آن چیزی که به کار می رود روان کننده ها، الیاف بتن و مواد ضد آب می باشد (هدف از تولید آن ها بالا بردن مقاومت بتن می باشد) که ما در این مطلب می خواهیم به معرفی کامل پاور ژل و کاربرد آن بپردازیم.  پاور ژل با دو ماده ترکیب شده و به وجود می آید که این دو ماده عبارتند از: پلی کربوکسیلات دوده سیلیسی البته مکمل های دیگری هم وجود دارند که در ترکیب با این دو ماده پاور ژل بتن را به وجود می آورند. پاور ژل ها مزایای بسیاری دارند اما مهم ترین مزیت آن ها بالا بردن مقاومت بتن،  افزایش روان کنندگی، بالا بردن  کاربرد بتن،  بالا بردن تراکم آن و کم کردن میزان نفوذپذیری بتن

ادامه مطلب »
ماستیک پلی یورتان

ماستیک پلی یورتان

ماستیک ها انواع مختلفی دارند ولی نوع نیاز ما مشخص می کند که از کدام نوع استفاده کنیم. این ماستیک ها عبارتند از: ماستیک پلی یورتان ، ماستیک قیری ، ماستیک سولفید ، ماستیک سیلیکونی . ماستیک پلی یورتان چیست ؟ ماستیک پلی یورتان یکی از برترین ها و قوی ترین ماستیک هاست و کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارد. امروزه زیاد از این نوع ماستیک ها استفاده می شود.  این نوع ماستیک ها را وقتی استفاده کردیم به آسانی در مقابل هوا و دمای معمولی اتاق می تواند خشک شود و جای نگرانی ندارد. این ماستیک ها همانند یک چسب عمل می کنند از این رو به این ماستیک ها چسب درزگیر هم گفته می شود. یکی از نکات قوتی که ماستیک پلی یورتان دارد این است که خاصیت چسبندگی فوق العاده قوی دارد. همچنین از خاصیت های دیگر

ادامه مطلب »
روان کننده بتن آرکا

روان کننده دیرگیر بتن

روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کنندگی بالا و افزایش مقاومت ابر روان کننده دیرگیر : ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP جهـت توليـد بتـن هـاى بسیار توانمنـد و بسـيار روان طراحـى و توليـد شـده و در جايـى كـه انتظـار حفـظ كارايـى طولانـى مـدت بتـن، كسـب مقاومـت زيـاد، عملكـرد مناسـب و دوام طولانـى مـد نظـر باشـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـى گيـرد. ايـن افزودنـى بـراى طـرح هـاى بتنـى كـه داراى حداقـل نسـبت آب بـه سـيمان هسـتند و توليـد بتـن هـاى بـى نيـاز از لرزانـدن بسيار مناسب است . ARKAFLOW UHP فاقد يون كلر مى باشد و براى بتن هاى مسلح مضر نيست. اين افزودنى با انواع سيمان ها همخوانى دارد. کاربرد و موارد استفاده روان کننده: ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP بـا خاصيـت پخـش كنندگـى عالـى ذرات سـيمان و ممانعـت از

ادامه مطلب »
روان کننده بتن

روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 براى توليد بتن هاى روان روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 كاهنــده شــديد آب بــر پايــه پلــى نفتاليــن مــى باشــد كــه بــا كاهــش قابــل ملاحظــه آب بتــن باعــث افزايــش چشـمگير مقاومـت آن، بخصـوص در سـنين اوليـه مـى شـود. ايـن افزودنـى بـا پخـش ذرات سـيمان و جلوگيـرى از تـوده شــدن مجــدد آنهــا، موجــب همگــن شــدن خميــر ســيمان در مخلــوط مــى شــود. از اينــرو ســطح مؤثــر ســيمان بــراى هيدراسـيون افزايـش مـى يابـد. بتـن حـاوى فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 در مقايسـه بـا بتـن بدون فـوق روان كننـده در كارايـى يكسـان از مقاومت اوليه و نهايى بيشترى برخوردار مى باشد. ARKAFLOW SP-301 فاقـد يـون كلـر مـى باشـد و بـراى بتـن هـاى مسـلح مضـر نيسـت. ايـن افزودنـى بـا انـواع سـيمان هـا قابـل استفاده مى باشد. کاربرد و موارد استفاده روان کننده بتن : فوق روان کننده بتن SP-301

ادامه مطلب »
کندگیر بتن

افزودنى کندگیر کننده

افزودنى کندگیر کننده ARKAFLOW R بـه منظـور ایجـاد کنـدگیـرى و تاخیـر در گیـرش اولیـه و نهایـى انـواع بتـن و مـلات هـاى پایـه سـیمانى بـه کار مـى رود. اسـتفاده از کنـدگیـر کننـده باعـث تاخیـر در کسـب مقاومـت هـاى کوتـاه مـدت مـى شـود ولـى تاثیر منفى در مقاومت هاى دراز مدت بتن ندارد. کاربرد و موارد استفاده افزودنى کندگیر کننده : در هنـگام حمـل و نقـل طولانـى بتن یـا نیـاز بـه کنتـرل زمـان گیـرش بتـن در قالـب هـاى لغزنـده و یـا بتـن ریـزى در آب و هــواى گــرم، اســتفاده از ARKAFLOW R مــى توانــد مطابــق بــا نیــاز طــرح از گیــرش زود هنــگام بتــن جلوگیــرى نماید. این افزودنى به طور جداگانه به بتن اضافه مى شود و نبایستى آنرا با دیگر افزودنى ها مخلوط نمود. خصوصيات فيزيكي و شيميايي: رنگ مایع  بی رنگ انحلال به هر میزان در آب مقدار کلر صفر عدد قلیایی

ادامه مطلب »
روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 از نسل سوم بر پایه تکنولوژی پلی کربوکسیلات اتر می باشد. این فرآورده برای ساخت بتن با بیشترین کاهش نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت نهایی بالا در سنین اولیه با حفظ اسلامپ ، طراحی وتولید گردیده است. ARKAFLOW HP-601 فاقد یون کلر می باشد و برای بتن های مسلح مضر نیست. این افزودنی با تمامی تیپ های سیمان سازگاری دارد. کاربرد و موارد استفاده ابر روان کننده بتن : ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 برای استفاده در انواع بتن از جمله بتن های خودمتراکم (SCC)، بتن ریزی در تراکم بالای میلگرد، بتن های پمپی ، بتن پیش ساخته ، بتن حاوی پوزولان، بتن های کف سازی ، بتن های صنعتی و … مناسب

ادامه مطلب »
الیاف پلی پروپیلن بتن

الیاف پلی پروپیلن بتن

الیاف پلی پروپیلن بتن چیست؟ الیاف پلی پروپیلن بتن FIBRES PP به عنوان افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی و گچی می باشد. مصرف این نوع الیاف باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی می شود. پلی پروپیلن هنگام مخلوط شدن باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بتن نمی شود و محیط قلیایی بتن را از بین می برد این نوع الیاف پلی پروپیلن با دو برش 12 و 18میلیمتر جهت مصارف بتن و با برش طولی 6 میلیمتر جهت ملات های گچی و نازک تولید می شود. تقویت مقاومت خمشی و کششی بتن در برابر ترک خوردگی کاربرد الیاف پلی پروپیلن: استفاده از الیاف پلی پروپیلن باعث تولید بتنی شکل پذیر می گردد. همچنین استفاده از این محصول باعث تولید بتنی با مقاومت ضربه ای و سایشی بالا می گردد.تولید بتن ضدحریق

ادامه مطلب »